Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NR 1 W FAŁKOWIE

 

 

 

I Charakterystyka przedszkola

 

 

 

Przedszkole nr 1 w Fałkowie od 10.10.2017r. zmieniło swoją siedzibę. Nowo wybudowany budynek jest komfortowy, nowoczesny i spełniający wszystkie wymogi i standardy. Położony jest na nowo powstałym osiedlu Fałkowa, w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Do dyspozycji dzieci są cztery bardzo kolorowe, przestronne sale, bogato wyposażone we wszystkie potrzebne sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw i meble dostosowane do wieku dzieci. Na uwagę zasługuje okazałe i funkcjonalne zaplecze sanitarne, które dostosowane jest do do każdej grupy wiekowej. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń. Dzieci mogą bezpiecznie bawić się na przedszkolnym placu zabaw oraz korzystać z przyległego boiska sportowego co w pełni zaspokaja ich potrzebę ruchu.

 

Dużym atutem przedszkola jest przemyślanie urządzona kuchnia, której pracownicy przygotowują na bieżąco smaczne, urozmaicone, zdrowe
i zbilansowane posiłki z zachowaniem procedur systemu HACCP.
Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze
5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny i wynosi 1 zł za godzinę.

 

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel pomocniczy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają ogromne znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywność w indywidualnym rozwoju dziecka.

 

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategi jej działania. 

 

 

 

II Wizja przedszkola

 

 

 

,,Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców"

 

 

 

● atrakcyjna oferta edukacyjna,

 

● szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek,

 

● udział w konkursach i akcjach na skalę ogólnopolską,

 

● wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 

● dobra atmosfera i klimat przedszkola,

 

● wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli,

 

● szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 

instytucjami oświatowymi i społecznymi.

 

 

 

 

 

III MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków

 

i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

 

 

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 

 

 

● czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

 

● jest akceptowane takie, jakie jest,

 

● ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 

● jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne,

 

chętnie podejmuje nowe wyzwania,

 

● uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny

 

obraz samego siebie,

 

● uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

 

● poznaje swoje prawa i obowiązki,

 

● osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą
z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

 

Rodzice w naszym przedszkolu:

 

 

 

● otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach
i niepowodzeniach dziecka,

 

● współpracują z nauczycielami,

 

● otrzymują pomoc specjalistów,

 

● wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

 

● aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

 

● są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej

 

i zarządzania placówką.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 

 

 

● są aktywni i twórczy, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni
i taktowni,

 

● wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

 

● współpracują między sobą, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 

● pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

 

● aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

 

● stosują nowoczesne metody pracy,

 

● doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

IV Cele i zadania

 

 

 

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola:

 

● Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

 

● Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój

 

dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie
i doświadczanie.

 

● Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 

 

 

 

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 

● Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań.

 

● W przedszkolu wdrażana jest oferta zajęć zawierająca różne nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

 

● W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc
w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju we własnym tempie.

 

 

 

 

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

 

● Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku.

 

● Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

 

● Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

 

 

 

4. Zarządzanie przedszkolem.

 

● Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 

● Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu,
preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

 

● Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu
i wypoczynkowi.

 

 

 

V Kierunki realizacji koncepcji pracy

 

 

 

● Promocja zdrowia i ekologia

 

● Rozwijanie uzdolnień

 

● Edukacja przez sztukę

 

● Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

 

 

 


VI Wskaźniki efektywności koncepcji - kryteria sukcesu

 

 

 

● poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie
i innowacyjne,

 

● wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

 

● wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

 

● zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

 

● zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia
o działalności przedszkola,

 

● zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

 

● upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

 

● prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,

 

● wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

 

● stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

 

 

VII Model absolwenta

 

 

 

Nasz absolwent jest:

 

● dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

 

● wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
rozwija swoje talenty,

 

● aktywny, samodzielny

 

● twórczy i otwarty,

 

● wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego,

 

● ma pozytywny obraz własnego "ja",

 

● umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie

 

w sytuacjach trudnych,

 

● stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie

 

i sprawność fizyczną,

 

● ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

 

● odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

 

● ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

 

 VIII Elementy składowe koncepcji

 

 

 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

 

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

 

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów w miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić swój rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w rocznym planie pracy, który stanowi integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola.

 

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.